Varsling til Petroleumstilsynet om
kritikkverdige forhold i petroleumsvirksomheten

Varsler om kritikkverdige forhold er en viktig informasjonskilde for Petroleumstilsynet. Vi vurderer alle varsler vi får.


Slik følger vi opp varsel om kritikkverdige forhold

Når vi mottar et skriftlig varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, registreres dette i vårt arkivsystem, for å sikre at henvendelsen er dokumentert.

Rett til anonymitet

Når vi mottar et varsel, har vi taushetsplikt når det gjelder melderens navn eller andre identifiserende opplysninger. Ved innsynsbegjæringer til oss eller når vi henvender oss til det aktuelle selskapet, oppgis navn kun dersom varsleren ønsker det.

Fordeling til tilsynslag eller fagområde

Varselet fordeles til det aktuelle tilsynslaget eller fagområdet for behandling. Dersom forholdene det meldes om ikke faller inn under vårt myndighetsområde, henvises varsleren til riktig etat.

Er forholdet varslet internt?

Vi spør om saken er tatt opp internt i selskapet, og kan spørre om hva som ligger til grunn for at det eventuelt ikke er gjort.

Oppfølging

Arbeidet videre med et varsel avhenger av varselets innhold.
• Én aksjon kan være å innhente informasjon hos arbeidsgiver, for å få saken belyst fra flere sider og forsikre oss om at arbeidsgiver er kjent med forholdene det varsles om.
• Tilsvarende kan også gjøres mot vernetjenesten, for å undersøke hvilken intern prosess det har vært i forkant, og om det er planer for oppfølging av situasjonen.
• Vi vurderer deretter om det er behov for et møte, eller om det er nødvendig å se nærmere på forholdene gjennom et konkret tilsyn. Enkelte meldinger tas i første omgang til etterretning, og vurderes i forbindelse med planlegging av senere tilsynsaktiviteter.

Hva kan vi IKKE bidra med?

Vi opplever noen ganger at det er et gap mellom hva varslere forventer fra oss og hva vi har myndighet til å bidra med.
Vi kan ikke løse konkrete tvister av privatrettslig karakter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. At noe er av privatrettslig karakter betyr det er et anliggende mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi har ingen myndighet overfor virksomheter i slike saker, men kan gi generell veiledning om regelverket.
Om noen blir sagt opp etter varslingen, og de mener dette er å anse som ulovlig gjengjeldelse, må saken avgjøres i retten.

Begrepsforvirring?

Det er ingen klare skiller mellom et varsel og en bekymringsmelding. Begrepene brukes om hverandre.
Dette fører til noe forvirring på vårt myndighetsområde, fordi varslingsbegrepet i HMS-regelverket er knyttet til regelverkspliktig varsling om fare- og ulykkessituasjoner i virksomheten. Selskapene er pålagt å varsle oss om hendelser som har, eller kunne har ført til alvorlig og akutt skade eller sykdom, alvorlig svekking av sikkerhetsfunksjoner eller akutt forurensing.
Begrepet varsel brukes her for å dekke både bekymringsmelding og varsel om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Ønsker du å varsle med navn?

 • Her kan du varsle med din egen identitet.
 • Du bruker egen epostadresse og får tildelt passord som kan endres ved pålogging.
 • Du vil få melding når saken er åpnet og under behandling.
 • Du kan bli spurt om mer dokumentasjon og evt. bli inviter inn i møter for å få frem flere momenter i saken.
 • Gjennom arbeidsmiljøloven §2A-4 er gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler forbudt
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

 • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
 • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
 • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
 • Selv om du ønsker å være anonym er det ønskelig, men ikke obligatorisk, at du oppgir arbeidsgiver. Hvis vi ikke har informasjon om hvem som er arbeidsgiver, kan vi ikke ta opp forholdet med dem.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym

Ønsker du å varsle med navn?

 • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
 • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

 • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
 • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
 • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym